All for Joomla All for Webmasters

دکتر سعید یوسف‌زادهسوابق پژوهشی و تحصیلی

 


   مشخصات فردی

- نام: سعید

- نام خانوادگي: يوسف‌‌زاده

- محل و سال تولد: سلماس 1359

  - وضعيت تاهل: متاهل

  - وضعيت استخدامی: هيات علمی دانشگاه پيام نور مرند (رسمی آزمایشی)


 تحصيلات

- دکتری : زراعت- اکولوژی از دانشگاه تربيت مدرس با معدل  17/49 

- فوق ليسانس: زراعت از دانشگاه تربيت مدرس با معدل 17/85

- ليسانس: زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي با معدل 16/48

- ديپلم: ديپلم تجربي از دبيرستان امام خميني با معدل 16/28  


 

مدارج تحصيلی

- کسب رتبه اولي در آزمون ورودي مقطع فوق ليسانس در دانشگاه تربيت مدرس (سال 83)

- کسب رتبه چهارمي در دوره ليسانس(1378)

- عضو سازمان نظام مهندسي

-پژوهشگر برتر بسیجی استان آذربایجان شرقی سال 1393

- تدريس در دانشگاه پيام نور کرج، تبريز، مرند

- عضو گروه آموزشي و پژوهشي گروه كشاورزي در دانشگاه پیام نور.

- عضو كميته فني آزمايشگاه ها و كارگاه هاي استان.


 سوابق علمی

پايا‌ن نامه‌ دوره دکتری

تاثیر بیوفرتیلایزرها و آزوکمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی در دو منطقه ایران

پايا‌ن نامه‌ دوره کارشناسي ارشد

تاثير مديريت کود نيتروزن بر عملکرد کمي وکيفي سورگوم علوفه‌اي (رقم اسپيدفيد) در کشت دو گانه

سمينار دوره کارشناسي ارشد

كود‌هاي سبز در كشاورزي پايدار


ليست کارهای پژوهشی

مقاله‌هاي چاپ شده در مجلات ISI

 1. Yousefzadeh, S., Modarres-Sanavy, S. A. M. Sefidkon, F. Asgarzadeh, A. Ghalavand, A. Sadat-Asilan, K. (2013). Effects of azocompost and urea on the herbage yield and contents and compositions of essential oils from two genotypes of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) in two regions of Iran. Food chemistry, 138: 1407-1413.

 2. Janmohammadi,  M. Sufi-Mahmoudi,  Z. Ahadnezhad,  A. Yousefzadeh, S. Sabaghnia, N. (2014). Influence of chemical and organic fertilizer on growth, yield and essential oil of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) plant. Acta agriculturae Slovenica, 103, 73 – 81.

 3. Yousefzadeh, S. Modarres Sanavy, S. A. M. Govahi, M. and Sadat Khatamian Oskooie, O. 2015. Effect of organic and chemical fertilizer on soil characteristics and essential oil yield in dragonhead. Journal of Plant Nutrition, 38:1862–1876.

 4. Akbari, G. Modarres-Sanavy, S. A. M. Yousefzadeh, S. (2007). Effect of auxin and Salt Stress (NACL) on Seed Germination of Wheat Cultivars) Triticum aestivum L.). Biological Sciences, 10 (15), 2557-2561.

 5. Yousefzadeh, S. and Sabaghniya, N. 2016.  Growth characters and yield of dragonhead in relation to fe2o3 nano-scale fertilizer and sowing density. Agriculture & Forestry. 62 , (2): 59-70.

 6. Janmohammadi, M.  Yousefzadeh, S. Dashti, Sh. and Sabaghnia, N. 2017.  Effects of exogenous application of nano particles and compatible organic solutes on sunflower (Helianthus annuus L.) Botanica Sebrica. 41 (1): 37-46.

 7. Yousefzadeh, S. and Naghdi Badi H. 2016.  Changes of Essential Oil, Photosynthetic Pigments, and Morphological Characteristics of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) at Different Harvesting Time. Journal of Medicinal Plants, 16 (61): 79-88.

 8. Yousefzadeh, S. and Sabaghnia, N. Nano-iron fertilizer effects on some plant traits of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under different sowing densities. Acta Agriculturae Slovenica, 107 (2): 429 – 437.مقاله‌هاي چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشی

 1. نوروزی، و. یوسف زاده، س. سادات اسیلان، ک. و منصوری فر، س. 1396. بررسي ميزان تغييرات اسانس ، كلروفيل، آنتوسيانين و فلاونوئيد گياه دارويي(Menta longifolia)در رويشگاه هاي مختلف مرند.مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی. 17 (1): 52-64.
 2. يوسف زاده، س. مدرس ثانوي ، س. ع. م. سفيد كن، ف. اصغرزاده، ا. قلاوند، ا. تاثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب­های اسانس بادرشبوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران .جلد 26، شماره 4، صفحه 561-573.
 3. يوسف زاده، س. مدرس ثانوي ، س. ع. م. سفيد كن، ف. اصغرزاده، ا. قلاوند، ا . رشدي، م. صفرعليزاده، ا. (1392). تاثیر کاربرد کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی در دو منطقه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد (2) 29. صفحه 459-.438
 4. يوسف زاده ، س. مدرس ثانوي، س. ع. م. و باغباني آراني، ا. (1394). تاثيركاربردكودزيستي،آزوكمپوستونيتروژنبربرخيويژگيهايخاكوعملكرد(Dracocephalum moldavica L.)اسانسدرگياهداروييبادرشبي.مجلهكشاورزيبومشناختي.5 (2) صفحه 50-.37.
 5. حسینی، س. ح. یوسف زاده، س. یریتسیان، س. و همتی، خ. (1394). تاثیر کود‌های شیمیایی و آلی بر ساخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.). مجلهكشاورزيبومشناختي. 1 (5):12-24.
 6. دادرسان، م. اكبري، غ. ع. لبافي حسين آبادي، م .ر. يوسف زاده، س. ارزیابی عملکرد، شاخص های رشد و مراحل فنولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ (1392) . مجله پژوهش و سازندگي. شماره 99 تابستان 92. صفحات 81-90.
 7. يوسف زاده، س. آقاعليخاني، م. محمدي، خ. اوركي، ح. (1392). تاثير مديريت كاربرد نيتروژن بر عملكرد و كيفيت سورگوم علوفه‌اي در كشت دوم. مجله پژوهش‌هاي به زراعي. جلد 5 شماره 1. صفحات 1-12.
 8. شباني، آ. آقاعليخاني، م. نادعلي، ف. يوسف زاده، س. محمدي، خ. بررسي ريخت شناسي و مقايسه عملكرد بيست و پنج تركيب ژنتيكي آفتابگردان روغني در منطقه شاهرود. مجله پژوهش‌هاي به زراعي دانشگاه آزاد شهر ري. جلد 5 شماره 3. صفحات 250-238.

 9. مهرشاد، ب. حیدری، غ. سهرابی، ی. عبدالهی، م. ر. محمدی، خ. و یوسف زاده، س. (1393). اثر عصاره دود و دود آئروسل بر صفات جوانه زني توت روباهي(Sanguisorba minor L.) .مجله پژوهش در علوم زراعي دانشگاه آزاد خوي. 22: 51-62.
 10. صادقي، س. حيدري، غ. ر. محمدي، خ. يوسف زاده، س. اثر آللوپاتي عصاره آبي شاخصاره، ميوه و ريشه طوق بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت. مجله پژوهش در علوم زراعي دانشگاه آزاد خوي.

 11. ديندوست اسلام، ص. و يوسف زاده، س. (1392). تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی، آهن و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان رقم هایسان ٣٣. مجله پژوهش در علوم زراعي دانشگاه آزاد خوي. 22 (6): 25-42.

 12. یوسف زاده، س. مدرس ثانوی، س. ع. م. سفيد كن، ف. غياثي اسكويي، م. (1394). تأثیر کاربرد کود بیولوژیک، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس در گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L..) در دو منطقه ایران. مجله علوم باغباني ايران. 46: 611-601 .
 13. حسینی، س. ح. یوسف زاده، س. (1395). یریتسیان، س. و همتی، خ. آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی. 23: 155-131.
 14. یوسف زاده، س. و سفید کن، ف. بررسی صفات کمی و کیفی بادرشبو در رویشگاه های مختلفی از استان آذربایجان شرقی و غربی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.32 (4): 728-741.
 15. یوسف زاده، س. بررسی تغییرات درصد و اجزای اسانس گیاه بادرشبو در مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی. مجله تولید گیاهان زراعی گرگان. 10 (1): 21-37.
 16. يوسف زاده، س. نقدي بادي، ح. صباغ نيا، ن. و جانمحمدي، م. 1395. تاثير محلول پاشي نانوكلات آهن بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و شيميايي گياه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.). فصلنامه گیاهان دارویی. 60 (4): 152-160.
 17. صمدي هشجین، ع. ا. قلاوند، ا. مختصي بیدگلي، ا. و یوسف زاده، س. 1395. تا ثير كودهاي دامي و شيميايي نيتروژن بر ويژگيهاي رشدي و عملكرد غده سيب زميني. مجله كشاورزي بوم شناختي. 6 (2): 44-56.
 18. مقاله پذیرفته شده در مجله علوم گیاهان زراعی دانشگاه تهران. تاثير محلول پاشي سولفات آهن و روي بر ويژگي هاي كمي و عملكرد اسانس گياه گشنيز(Coriandrum sativum L.). رستمی، ب. سادات اسیلان، ک. یوسف زاده، س. و منصوری فر، س.

 19. یوسف زاده، س. مدرس ثانوی، س. ع. م. و ایزدی، ز. 1396. تاثیر کود های زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عناصر غذایی، عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرشبو در دو منطقه ایران. علوم گیاهان زراعی ایران. 48 (1): 135-148.

مقاله‌هاي چاپ شده در همايش‌ها

-    مقاله چاپ شده در شانزدهمين کارگاه آموزشي کاربرد نيتروژن در تورين ايتاليا

-   مقاله چاپ شده در اولين همايش اثر تنشهاي محيطي بر گياهان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان اثر شوري واکسين بر جوانه زني سه رقم گندم

-   مقاله چاپ شده درششمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرج تاثير تنش خشکي و محلول پاشي عناصر ريزمغذي(روي ،آهن و منگنز) بر عملکرد دانه آفتابگردان روغني رقم هايسان ٣٣

-   مقاله چاپ شده درهمايش ملي دستاوردهاي نوين در کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحدورامين کاربرد تکنيک هاي هسته اي دراصلاح گياهان زراعي

-   مقاله چاپ شده در دومين همايش منطقه اي يافته هاي کشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور)بررسي رقابت بين يولاف وحشي و گندم تحت تاثير سطوح مختلف تراکم بوته

-   مقاله چاپ شده در دومين همايش منطقه اي يافته هاي کشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) تاثير کاربرد مقدار، تقسيط و روش توضيع کود نيتروژن بر خصوصيات کيفي سورگوم علوفه‌اي در کشت دوم

-   مقاله چاپ شده در دومين همايش منطقه اي يافته هاي کشاورزي و منابع طبيعي(غرب کشور) تاثير آسيميلاسيون کربن بر روي مقاومت کمي در گياهان علوفه‌اي

-   مقاله چاپ شده در دومين همايش منطقه اي کشاورزي و محيط زيست(خوي) تاثير تنش خشکي و محلول پاشي عناصر ريزمغذي(روي، آهن و منگنز) بر عملکرد بيولوژيکي آفتابگردان روغني رقم هايسان

-    مقاله چاپ شده در اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی آذربایجان غربی. بادرشبی گیاه بومی آذربایجان غربی.


استاد راهنما و استاد مشاور در پایان نامه‌ها

- بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه گشنيز ( کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، استاد راهنما)

- بررسي صفات كيفي نعناع در رويشگاههاي مختلفي از منطقه مرند( کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استاد راهنما)

- بررسی اثرات مصرف کود زیستی Mog به صورت خاک کاربرد و برگ مصرف بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادرشبی (کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه)

- تاثير كاربرد كود نيترو‍ژن و تاريخ كاشت بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي بادرشبو (كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوی)

- تاثير كاربرد كود نيترو‍ژن و تنش خشكي بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي بادرشبو (كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوی)

- بررسي تاثير محلول پاشي آهن و روي بر عملكرد كمي و كيفي گياه گشنيز (کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور)

- بررسي صفات كيفي نعناع در رويشگاههاي مختلفي از منطقه مرند( کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور)

- تاثیر کود های شيميايي و آلی برروی عملکرد و خصوصیات کمی، کیفی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی )دكتري دانشگاه ارمنستان)


طرح های پژوهشی انجام شده

-   اثرسطوح مختلف نانو كود آهن و تراكم بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي بادرشبويه

- تاثير شرايط آب و هوايي و منطقه بر خصوصيات كمي، كيفي ، درصد و اجزاي اسانس گياه دارويي بادرشبو


داوری مجلات

- مجله Acta Agriculturae Slovenica

- فصلنامه پژوهش و سازندگی

- فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

- فصلنامه پژوهش در علوم زراعي دانشگاه آزاد خوي

- مجله كشاورزي بوم شناختي

- تنش های محیطی در گیاهان زراعی


شرکت در کارگاه های آموزشی

- کارگاه آموزشی با عنوان مفروضات تجزیه واریانس طرح های آزمایشی با استفاده از نرم افزار SAS

- کارگاه آموزشی با عنوان روش های کنترل و گواهی بذر

- کارگاه آموزشی با عنوان آموزش مقدماتی SPSS

- کارگاه آموزشی با عنوان آزمون سازی و فن تهیه تست

- افزایش بهره وری و فعال سازی روش های جدید کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی

-  تولید محصولات سالم با محوریت کشاورزی ارگانیک


برگزاری کارگاه آموزشی

-آشنايي با كود آلي ورمي كمپوست

_   آشنایی با نرم افزار آماری SAS

-   آشنایی با نحوه استخراج رنگدانه های فتوسنتزی

-  آشنایی با نحوه اسانس گیری در گیاهان دارویی

-  آشنایی با دستگاه الکتروفورز


ليست کتاب هاي چاپ شده

1- کتاب مجموعه زراعت (عمومي، غلات و....) براي داوطلبان کارشناسي ارشد. انتشارات موسسه جهش (چاپ دوم 1391)

2- کتاب خاکشناسي عمومي براي داوطلبان کارشناسي ارشد. انتشارات موسسه جهش 1388

3- تغذیه گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه پیام نور. (مقطع کارشناسی ارشد). 1395.


 توانايی‌های نرم‌افزاری

 

Office (Word, PowerPoint, Excel)

 

SPSS وSAS

نشاني پست الکترونيک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 

نمایش تقویم و ساعت

تاریخ شمسی :
شنبه - ۲۷ بهمن - ۱۳۹۷
تاریخ قمری :
السبت / 11 جماد ثاني / 1440
تاریخ میلادی :
Feb 16 2019
ساعت :

دیکشنری آنلاین

آخرین اخبار پیام نور

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این ماه
کل بازدید
80
143
5527
212782


آی پی شما34.228.143.13

Back to top