All for Joomla All for Webmasters

در آموزش زیر می توانید نحوه چگونگی امتحان دادن الکترونیکی یا همان بدون کاغذ یا با کامپیوتر را مشاهده کنید دقت داشته باشید امتحان دروس الکترونیکی دردانشگاه برگزار میشود و منظور از الکترونیکی بودن این است که امتحان بجای کاغذ بر روی کامپیوتر استآموزش تصویری نحوه امتحان الکترونیکی پیام نور
آموزش تصویری نحوه برگزاری امتحان بدون کاغذ در پیام نور
آموزش تصویری نحوه امتحان الکترونیکی پیام نور

آموزش تصویری نحوه امتحان الکترونیکی پیام نور
آموزش تصویری نحوه امتحان الکترونیکی پیام نور
آموزش تصویری نحوه امتحان الکترونیکی پیام نور

آموزش تصویری نحوه امتحان الکترونیکی پیام نور

Back to top